Log in

Module-opleidingen

Zie hieronder onze module-opleidingen.

Inhoud

De module is het begin van het traject om zelfstandig kunnen maken van een professioneel geluidsontwerp voor film en video. Er wordt met de software AVID Pro Tools gewerkt.. Een goed doordacht en uitgevoerd geluidsontwerp kan een film verbeteren, helpen en soms zelfs redden. In deze module leer je nadenken over de verschillende functies van geluid bij beeld, hoe je die geluiden zou kunnen maken en hoe je een goede eindmix maakt voor bioscoop, tv en internet. Aan het einde van de module kan een student een analyse maken van wat een potentiële opdrachtgever wenst, welke mogelijkheden de film daartoe biedt en is hij/zij in staat om zelfstandig een professioneel geluidsontwerp te maken: zowel creatief als technisch.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding  Film en Audiovisuele vormgeving (CROHO: 35526)

Inhoud

In de module Interview Technieken wordt gefocust op de kennis, kunde en het praktische ambacht van het interview. Wat is een goed interview? Welke genres interviews en soorten vraagtechnieken zijn er? Wanneer pas je welk genre toe? Hoe is de dynamiek tussen interviewer en geïnterviewde? Over welke kwaliteiten moet een interviewer beschikken? Wat is het onderscheid tussen het interviewen voor documentaire of voor TV en een meer journalistieke context? De nadruk in deze module ligt op het praktisch doen, er is terugkoppeling naarde theorie uit de literatuur en door middel van het analyseren van de werkwijze van  gerenommeerde interviewers. Er zijn interviewoefeningen onderling tussen de studenten, en naast ‘straat’-interviews wordt gewerkt aan het collectief produceren van een semi live
interviewprogramma in de studio. Voor de individuele eindopdracht realiseert de student na uitvoerige research en het opstellen van een vragenlijst met hoofdvraag en doel, een verdiepend interview met een geïnterviewde. Nadruk ligt op het luisteren en doorvragen en het bewustzijn van de te hanteren directieve en/of non-directieve stijl. De kunst is datgene wat je beoogt ‘uit iemand te krijgen’ op zo’n wijze dat het interessant is om naar te luisteren en kijken. Daarbij dat de antwoorden bruikbaar en relevant zijn, en dat met respect, naast feiten en meningen, vooral ervaringen en motieven onthuld worden.

Aan het eind van deze module kan de student een interview en interviewers analyseren qua genre, interviewstijl, houding, (door)vraagtechnieken. Student kan deelnemen aan een groepsstudio opdracht, en zelf een interview voorbereiden en afnemen en het materiaal verwerken in een korte gemonteerde film waarin de kern van het interview wordt weergegeven.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding  Film en Audiovisuele vormgeving (CROHO: 35526)

Inhoud

De student leert het scenario van een komedie schrijven. Het schrijven van een komedie vormt een verdieping van scenario theorie en bouwt daarmee voort op de al eerder opgedane kennis tijdens de module  Scenario Fictie Film. Een komische scene is niet alleen toepasbaar in fictie maar ook binnen opdrachtfilm. Nederlandse commercials hebben wereldwijd een grote reputatie als het gaat om het inzetten van humor. Daarnaast leert de student in schrijfteam verband werken. Vanuit een heldere rol- en taakverdeling leren studenten gestructureerd en doelgericht samen te werken. Constructief
samenwerken is een essentieel onderdeel van het filmvak. In deze module schrijft de student een scenario voor een korte komedie van minimaal 20 minuten.

In de module komen de volgende onderwerpen aan bod:
• het begin van een komedie
• het komisch personage
• samenwerken in een schrijfteam
• vertelstructuur komedie
• pitch
• komische dialoog
• draft versies

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding  Film en Audiovisuele vormgeving (CROHO: 35526)

Inhoud

De module ‘Scenario Fictie Film’ is onderdeel van het domein ‘Onderzoek en Ontwerp’. In deze module leert de student de vaardigheden m.b.t. het ontwikkelen en schrijven van een scenario voor een korte fictiefilm. De module wordt aangeboden in de eerste periode van het eerste leerjaar en kent een studiebelasting van 6 EC. De student leert hoe een filmisch verhaal te construeren. Het verhaal is de sturende kracht achter iedere film. Daarnaast is het scenario ook een belangrijk productiedocument. Het filmische verhaal vormt voor ieder ander onderdeel van het filmvak én voor de opleiding het
fundament waarop alle andere zaken gebouwd worden. In deze module schrijft de student een scenario voor een korte fictiefilm van maximaal 10 minuten. Het scenario kan als fundament dienen voor een filmproductie. 

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 6 lesuren per week

Kosten
EUR 970,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding  Film en Audiovisuele vormgeving (CROHO: 35526)

Inhoud

De student heeft wellicht al geëxperimenteerd met het monteren van bewegende beelden en geluid. Studenten die nog nooit losstaande, bewegende beelden hebben verwerkt doen hun eerste ervaring op in het planmatig verzamelen en het verwerken ervan. Tijdens de module leert de student montagetechnieken in Adobe Premiere Pro uit het Adobe Creative Cloud pakket. De docent zal aandacht besteden aan beeldbewerking voor bewegend maar ook stilstaand beeld en geluid. Daarnaast komen de workflow en alle belangrijke gereedschappen en panelen aan bod. Aan het einde van deze module kan de student een kwalitatief volwaardig en technisch verantwoord eindproduct aanleveren. Niet alleen de nodige applicatiekennis en montagevaardigheden zullen behandeld worden. De student leert ook om te gaan met diverse audiovisuele bestandsformaten en beeld- en geluidsformaten en hoe deze te verwerken en op leveren tot eindproduct dat voldoet aan degestelde kwaliteitseisen. Hierbij krijgt hij kennis van bestandstypes, formaten, coderingen,  exporteersettings en converteermethodes, zowel met beeldmateriaal als met geluidsmateriaal en hoe dit toe te passen op zijn eigen AV-producten. Een belangrijk aspect van het monteren is het organiseren en backuppen van montageprojecten. Om die reden wordt er veel aandacht in deze module aan besteed.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding  Film en Audiovisuele vormgeving (CROHO: 35526)

Inhoud

In deze module vindt herhaling, verdieping en praktische toepassing plaats van een aantal technieken, vaardigheden en inzichten uit de module “Camera, Licht & Geluid” ten behoeve van het realiseren van een audiovisuele productie. Het gaat hierbij om cameratechniek & beweging, beeldinhoud, geluidstechniek, decoupage & workflow en belichtingsvaardigheden. De student leert om deze technieken, vaardigheden en inzichten te benutten en adequaat toe te passen op inhoud, doel en toonzetting van een productie. Met een bewust gekozen compositie, bijvoorbeeld, kan een filmmaker de zeggingskracht van het beeld versterken zodat het verhaal beter tot uiting komt. Dit geldt ook voor het vertalen van de inhoud naar beelden die de inhoud vertellen en zo mogelijk versterken waarbij de camerabewegingen aansluiten bij de gewenste dynamiek van de productie. Uiteraard speelt licht ook een inhoudelijke rol. Welke lampen en welke opstelling zijn geschikt voor het bereiken van een bepaalde sfeer of het oproepen van een bepaalde emotie? Het maken van kwalitatief goede audio opnamen is van groot, maar vaak onderschat, belang. De student leert de opnametechnieken, zoals volume, richting en afstand, goed toe te passen. Daarnaast krijgt hij inzicht in het maken van extra geluidsopnames ten einde in de montage een veelzijdig geluidsbeeld te kunnen maken.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding  Film en Audiovisuele vormgeving (CROHO: 35526)

Inhoud

In de module komen de technieken ten behoeve van de realisatie van een audiovisuele productie aan bod. Het gaat hierbij om het toepassen van opnametechnieken van beeld en
geluid, het omgaan met bestaand licht en het toepassen van belichtingstechnieken. Als filmmaker of audiovisueel specialist is het van belang dat de student leert om deze technieken optimaal te benutten en adequaat toe te passen op sfeer, inhoud, doel en onderwerp van de productie. Met de juiste kadrering en compositie, bijvoorbeeld, kan een filmer de zeggingskracht van het beeld versterken en het verhaal beter tot uiting laten komen. Dit geldt ook voor het perspectief, de keuze van de camerastandpunten en het afstemmen van de camerabewegingen op de bewegingen van personen en objecten. Naast dit geheel aan beeldende inzichten is het van belang dat de student de juiste camerainstellingen toepast met het oog op de best mogelijke opnamekwaliteit. Deze kwaliteit staat of valt met onder andere instellingen ten aanzien van bestaand licht en belichting, zoals diafragma, sluitertijd en iso-waardes (gain). Uiteraard speelt licht ook een inhoudelijke rol. Welke lampen en welke opstelling zijn geschikt
voor het bewerkstelligen van een bepaalde sfeer of het benadrukken van een bepaalde emotie? Het maken van kwalitatief goede audio opnamen is een niet te onderschatten deel van de realisatie. In deze module wordt er dan ook ruim aandacht aan besteed. De student leert zijn microfoonkeuze en opnametechnieken, zoals volume, richting en afstand, af te stemmen op de opnamesituatie, de omgeving en eventuele akoestiek van de ruimte. Tenslotte behandelt deze module de mogelijke bestandsformaten, kwaliteitsnormen en coderingen van beeld- of geluidsopnames en hoe deze af te stemmen op het doel van de productie.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding.
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding  Film en Audiovisuele vormgeving (CROHO: 35526)